نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

null حسین ناظری

حسین ناظری

حسین ناظری

معاون کیفیت

تاریخ تولد :1354/10/12

سطح تحصیلات :فوق لیسانس مکانیک –ساخت و تولید

تاریخ پیوستن به سازه گستر :1377

تاریخ انتصاب :1398

سوابق :