نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

null داود منصوری فرد

داود منصوری فرد

داود منصوری فرد

معاون مالی و اقتصادی

تاریخ تولد :1352/06/01

سطح تحصیلات :فوق لیسانس مدیریت مالی DBA دکترای مدیریت کسب و کار

تاریخ پیوستن به سازه گستر :15/08/1399

تاریخ انتصاب :1399

سوابق :شرکت سایپا –رئیس حسابداری از سال 1373 تا 1392. شرکت سایپا دیزل – معاون مالی و اقتصادی از 1393 تا 1397. شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا – رئیس هیئت مدیره از 1397 تا 1399. شرکت سایپا پرس – رئیس هیئت مدیره از 1399 تاکنون. شرکت سازه گستر – معاون مالی و اقتصادی از 1399 تاکنون.