نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

null شاهین منجیان

شاهین منجیان

شاهین منجیان

معاون مهندسی و تکوین محصول

تاریخ تولد :1353/02/15

سطح تحصیلات :فوق لیسانس

تاریخ پیوستن به سازه گستر :1381

تاریخ انتصاب :1398

سوابق :مدیرتکوین پلیمر مدیر تامین مکانیک2 مدیرتامین مکانیک 1