نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

null علیرضا قائمی

علیرضا قائمی

علیرضا قائمی

معاون برنامه ریزی و لجستیک

تاریخ تولد :1355

سطح تحصیلات :فوق ليسانس

تاریخ پیوستن به سازه گستر :1382

تاریخ انتصاب :1396

سوابق :مدیر امور خودروهای تجاری مدیر امور دفاتر نمایندگی قائم مقام معاون برنامه ریزی و لجستیک عضو هیئت مدیره غیر موظف نیروسازی اراک (تاکنون)