پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

  
  
  
  
  
1
D0101مترولوژي عمومي-حداقل يك عدد
2
D0201اندازه گيري و تنظيم با دستگاه CMM-حداقل يك عدد
3
D0301اسكن با دستگاه OMM-حداقل يك عدد
4
D0302ساخت فيكسچر با آلوفيكس-حداقل يك عدد
5
D0401زبري سنجيDIN ISO 4287حداقل يك عدد
6
D0402كانتور گرا في-حداقل يك عدد
7
D0602فتوگرامتري-حداقل يك عدد
8
D3001خدمات كارشناسي-حداقل يك عدد
9
D3002مشاوره كارشناسي در محيط آز همكار-حداقل يك عدد
10
D4001اندازه گيري و تنظيم با دستگاه CMM پرتال-حداقل يك عدد
11
D4002انتقال دستگاه CMM پرتابل به محيط سازنده (تهران )-حداقل يك عدد
12
D4003انتقال دستگاه CMM پرتابل به محيط سازنده (شهرستان )-حداقل يك عدد