پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
شيمي1P0801بررسي ظاهري يا مقايسه تحت نورKES TM010Eنمونه يا هر قطعه اي كه متقاضي تحويل دهد ، در صورتيكه مقايسه مد نظر باشدتحويل نمونه شاهد يا تست نشده نيز بعهده متقاضي است1يك ساعتخير120000
2
شيمي1P1001ميزان رنگ پريدگيKES TM010Eنمونه يا هر قطعه اي كه متقاضي تحويل دهد ، در صورتيكه مقايسه مد نظر باشدتحويل نمونه شاهد يا تست نشده نيز بعهده متقاضي است.1يك ساعتخير120000
3
شيمي1P2502زنوتست قطعات داخلي خودروPSA D47-1431ترجيحا نمونه با ابعاد حداكثر 80*320 mm-هر نمونه اي كه قابل نصب روي فيكسچر مربوطه باشد يا بتوان نمونه قابل نصب از آن در آورد.دو نمونه در صورت برش يك نمونهبراساس درخواستاستعلام از واحدساعتي 40000
4
شيمي1P2502زنوتست قطعات خارجي خودروPSA D27-1389ترجيحا نمونه با ابعاد حداقل 46*68 mm-هر نمونه اي كه قابل نصب روي فيكسچر مربوطه باشد يا بتوان نمونه قابل نصب از آن در آورددو نمونه در صورت برش يك نمونهبراساس درخواستاستعلام از واحدساعتي 40000
5
شيمي1P1002لكه گذاريPSA D27-5144پليت رنگي 20*120 و دو نوار لاستيكي 25*45 mmتعداد پليت بنابر رنگهاي مد نظر متقاضي مشخص24 يا 48 ساعتاستعلام از واحدساعتي 25000
6
شيمي1P0101استحكام كششيKES BL006دمبل به  طول 100 يا 120 ملي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونهيك ساعتخير400000
7
شيمي1P0102درصد ازدياد طول نسبيKES BL006دمبل به  طول 100 يا 120 ملي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونهيك ساعتخير400000
8
شيمي1P0104استحكام برشيKES BL006دمبل به  طول 100 يا 120 ملي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونهيك ساعتخير400000
9
شيمي1P0105استحكام چسبندگيKES BL006دمبل به  طول 100 يا 120 ميلي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونه72ساعتاستعلام از واحد400000
10
شيمي1P0106(Ageing) تغييرات استحكام كششيKES BL006دمبل به  طول 100 يا 120 ميلي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونه72 ساعتاستعلام از واحد400000
11
شيمي1P0107(Ageing) تغييرات درصد ازدياد طول نسبيKES BL006دمبل به  طول 100 يا 120 ميلي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونه72 ساعتاستعلام از واحد400000
12
شيمي1P0108(Shore A)سختي سنجيKES BL006قرص لاستيكي به قطر حداقل 10mm و ضخامت حداقلmm 12 و كاملا يكنواخت11خير120000
13
شيمي1P0401(Shore D)سختي سنجيKES BL006قرص پلاستيكي به قطر حداقل 10mm و ضخامت حداقلmm 6 و كاملا يكنواخت11خير120000
14
شيمي1P0110تغييرات سختي (Ageing)KES BL006قرص لاستيكي به قطر حداقل 10mm و ضخامت حداقلmm 1211خير120000
15
شيمي1P0201مانايي فشارKES BL006قرص لاستيكي به قطر كاملا يكنواخت به ضخامت  12/70+- 0/13 ميلي متر و   قطر 29 ميلي مترحداقل 3 نمونه1خير100000
16
شيمي1P0204ضربه مستقيم با برودتKES DG008قطعه11استعلام از واحد120000
17
شيمي1P6303ضربه برودتي PSAPSA D42 1235قطعه11استعلام از واحد120000
18
شيمي1P0202ضربه محيطي PSAPSA D42 1235قطعه11خير120000
19
شيمي1P0705ضربه (IZOD/CHARPY)ASTM D256شيت به ابعاد 60mm*10 mm مطابق با استاندارد51خير400000
20
شيمي1P0901مقاومت حرارتيKES DG008قطعه2براساس درخواستاستعلام از واحد8000
21
شيمي1P0902مقاومت به شوك حرارتي بدون رطوبتKES DG008قطعه2براساس درخواستاستعلام از واحد150000
22
شيمي2C0201مقاومت در برابر شرايط جوي ( رطوبت - حرارت‌ )ساعتKES T-M010E- KES  DG008قطعهدو نمونه
23
شيمي2C0301شعله وريآزمونPSA D45-1333-KES CH001-KES CH008ضخامت * عرض * طول شيت به ابعاد :     ضخامت نمونه*mm 356*300سه نمونه
24
شيمي2C0302شعله وري ( AGEING )ساعتPSA D45-1333-KES CH001-KES CH008ضخامت * عرض * طول شيت به ابعاد :     ضخامت نمونه*mm 356*300سه نمونه
25
شيمي2C0401تعيين دانسيتهآزمونISIRI 1814نمونه یا گرانولدو نمونه یا به میزان حداقل 30 گرم گرانول
26
شيمي2C0501توزينآزمونISIRI 1814نمونهیک نمونه
27
شيمي2C0601مقاومت به آبساعتKES T-M010E KES B-R001نمونه داراي سطح صاف به ابعاد 50*50 mmدو نمونه
28
شيمي2C0602بررسي ظاهريآزمونASTM D 714-KES TM010Eنمونه يا شيتدونمونه
29
شيمي2C0701مقاومت شيمياييآزمونKES DG008 -KES T-M010Eقطعه يا شيت كه حداقل داراي ابعاد 50*50 mm باشددونمونه
30
شيمي2C0702مقاومت پوشش در برابر عرق مصنوعيآزمونKES B-R001-KES DG008--- KES T-M010Eقطعه يا شيت كه حداقل داراي ابعاد 50*50 mm باشددونمونه
1 - 30بعدی