پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

  
  
  
  
  
  
  
1
F2401کشش فلزیTensile stressASTM A 370نمونه های دمبلی شکل از ورق و میلگردیک نمونه
2
F4301مقاومت ارتعاشیVibration  resistanceJIS D 1601 & TEST PLANقطعه تولیدییک نمونه
3
F1301نیروسنجیForce meterTEST PLANقطعه تولیدییک نمونه
4
F1302گشتاور سنجیTorque meterTEST PLANقطعه تولیدییک نمونه