پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شركت سازه گستر در دهم تير ماه 1364 تأسيس گرديد. در همين سال با توجه به قرارداد منعـقده با شركت نيسـان ژاپن جهت تولـيد اتومبيلهاي نيسـان پاترول و وانت، شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران (از شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) عهده‌دار فعاليتهاي ريخته‌گري و آهنگري پروژة مذكور گرديد. با توجه به تغيير زمينة كاري شركت مذكور، اين شركت در مهر ماه سال 1366 فعاليتهاي مرتبط با قرارداد نيسان را به شركت مهندسي و مشاورة سازه‌گستر سايپا واگذار نمود. در آبان ماه سال 1368 براساس مصوبات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، اختيارات مجمعي و همچنين اختيار تعيين اعضاي هيأت مديره به هيأت عامل...
ادامه ...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
شيمي1P0801بررسي ظاهري يا مقايسه تحت نورنمونه يا هر قطعه اي كه متقاضي تحويل دهد ، در صورتيكه مقايسه مد نظر باشدتحويل نمونه شاهد يا تست نشده نيز بعهده متقاضي است1يك ساعتخير120000
2
شيمي1P1001ميزان رنگ پريدگينمونه يا هر قطعه اي كه متقاضي تحويل دهد ، در صورتيكه مقايسه مد نظر باشدتحويل نمونه شاهد يا تست نشده نيز بعهده متقاضي است.1يك ساعتخير120000
3
شيمي1P2502زنوتست قطعات داخلي خودروترجيحا نمونه با ابعاد حداكثر 80*320 mm-هر نمونه اي كه قابل نصب روي فيكسچر مربوطه باشد يا بتوان نمونه قابل نصب از آن در آورد.دو نمونه در صورت برش يك نمونهبراساس درخواستاستعلام از واحدساعتي 40000
4
شيمي1P2502زنوتست قطعات خارجي خودروترجيحا نمونه با ابعاد حداقل 46*68 mm-هر نمونه اي كه قابل نصب روي فيكسچر مربوطه باشد يا بتوان نمونه قابل نصب از آن در آورددو نمونه در صورت برش يك نمونهبراساس درخواستاستعلام از واحدساعتي 40000
5
شيمي1P1002لكه گذاريپليت رنگي 20*120 و دو نوار لاستيكي 25*45 mmتعداد پليت بنابر رنگهاي مد نظر متقاضي مشخص24 يا 48 ساعتاستعلام از واحدساعتي 25000
6
شيمي1P0101استحكام كششيدمبل به  طول 100 يا 120 ملي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونهيك ساعتخير400000
7
شيمي1P0102درصد ازدياد طول نسبيدمبل به  طول 100 يا 120 ملي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونهيك ساعتخير400000
8
شيمي1P0104استحكام برشيدمبل به  طول 100 يا 120 ملي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونهيك ساعتخير400000
9
شيمي1P0105استحكام چسبندگيدمبل به  طول 100 يا 120 ميلي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونه72ساعتاستعلام از واحد400000
10
شيمي1P0106(Ageing) تغييرات استحكام كششيدمبل به  طول 100 يا 120 ميلي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونه72 ساعتاستعلام از واحد400000
11
شيمي1P0107(Ageing) تغييرات درصد ازدياد طول نسبيدمبل به  طول 100 يا 120 ميلي متر و مطابق با fig. 1 , table 4  از استانداردحداقل 3 نمونه72 ساعتاستعلام از واحد400000
12
شيمي1P0108(Shore A)سختي سنجيقرص لاستيكي به قطر حداقل 10mm و ضخامت حداقلmm 12 و كاملا يكنواخت11خير120000
13
شيمي1P0401(Shore D)سختي سنجيقرص پلاستيكي به قطر حداقل 10mm و ضخامت حداقلmm 6 و كاملا يكنواخت11خير120000
14
شيمي1P0110تغييرات سختي (Ageing)قرص لاستيكي به قطر حداقل 10mm و ضخامت حداقلmm 1211خير120000
15
شيمي1P0201مانايي فشارقرص لاستيكي به قطر كاملا يكنواخت به ضخامت  12/70+- 0/13 ميلي متر و   قطر 29 ميلي مترحداقل 3 نمونه1خير100000
16
شيمي1P0204ضربه مستقيم با برودتقطعه11استعلام از واحد120000
17
شيمي1P6303ضربه برودتي PSAقطعه11استعلام از واحد120000
18
شيمي1P0202ضربه محيطي PSAقطعه11خير120000
19
شيمي1P0705ضربه (IZOD/CHARPY)شيت به ابعاد 60mm*10 mm مطابق با استاندارد51خير400000
20
شيمي1P0901مقاومت حرارتيقطعه2براساس درخواستاستعلام از واحد8000
21
شيمي1P0902مقاومت به شوك حرارتي بدون رطوبتقطعه2براساس درخواستاستعلام از واحد150000
22
شيمي2C0201مقاومت در برابر شرايط جوي ( رطوبت - حرارت‌ )ساعتقطعهدو نمونه
23
شيمي2C0301شعله وريآزمونضخامت * عرض * طول شيت به ابعاد :     ضخامت نمونه*mm 356*300سه نمونه
24
شيمي2C0302شعله وري ( AGEING )ساعتضخامت * عرض * طول شيت به ابعاد :     ضخامت نمونه*mm 356*300سه نمونه
25
شيمي2C0401تعيين دانسيتهآزموننمونه یا گرانولدو نمونه یا به میزان حداقل 30 گرم گرانول
26
شيمي2C0501توزينآزموننمونهیک نمونه
27
شيمي2C0601مقاومت به آبساعتنمونه داراي سطح صاف به ابعاد 50*50 mmدو نمونه
28
شيمي2C0602بررسي ظاهريآزموننمونه يا شيتدونمونه
29
شيمي2C0701مقاومت شيمياييآزمونقطعه يا شيت كه حداقل داراي ابعاد 50*50 mm باشددونمونه
30
شيمي2C0702مقاومت پوشش در برابر عرق مصنوعيآزمونقطعه يا شيت كه حداقل داراي ابعاد 50*50 mm باشددونمونه
1 - 30بعدی