پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شركت سازه گستر در دهم تير ماه 1364 تأسيس گرديد. در همين سال با توجه به قرارداد منعـقده با شركت نيسـان ژاپن جهت تولـيد اتومبيلهاي نيسـان پاترول و وانت، شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران (از شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) عهده‌دار فعاليتهاي ريخته‌گري و آهنگري پروژة مذكور گرديد. با توجه به تغيير زمينة كاري شركت مذكور، اين شركت در مهر ماه سال 1366 فعاليتهاي مرتبط با قرارداد نيسان را به شركت مهندسي و مشاورة سازه‌گستر سايپا واگذار نمود. در آبان ماه سال 1368 براساس مصوبات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، اختيارات مجمعي و همچنين اختيار تعيين اعضاي هيأت مديره به هيأت عامل...
ادامه ...
  
  
  
  
  
  
1
E0101اندازه گيري جريانعموميبرقي1
2
E0102اندازه گيري دقت ساعتعموميساعت ديجيتال1
3
E0201اندازه گيري سرعت موتورهاعموميموتور DC1
4
E0302دوام عملكرد قطعات برقي در حرارتعموميبرقي1
5
E0303دوام سيكلي قطعات برقي در برودتعموميبرقي1
6
E0304دوام سيكلي قطعات برقي در سالت اسپريعموميبرقي1
7
E0401اندازه گيري حداقل ولتاژ راه اندازيعموميالكتريكي1
8
E0402دوام سيكلي قطعات برقي در پاشش آبJIS D0203برقي1
9
E0502عملكرد قطعات برقي در گرد و غبارJIS D0207Fبرقي1
10
E0503دوام عملكرد قطعات برقي در محيطعموميبرقي1
11
E0601اندازه گيري جريان قفلعموميموتور DC1
12
E0701اندازه گيري زمان با اسيلوسكوپعموميالكتريكي1
13
E0702اندازه گيري فركانس با اسيلوسكوپعموميالكتريكي1
14
E0801افت ولتاژعموميبرقي1
15
E0901مقاومت عايقيعموميبرقي1
16
E0903دوام عايقيعموميبرقي1
17
E0904اتصال كوتاهعموميبرقي1
18
E1001افزايش دما در قطعات برقيعموميبرقي1
19
E1301مقاومت در برابر جريان اضافيعموميبرقي1
20
E1501اعمال ولتاژ غير عاديعموميبرقي1
21
E1502اعمال ولتاژ معكوسعموميبرقي1
22
E1601زمان بالا و پايين رفتن شيشه بالابر پرايدنقشه SK15558560شيشه بالابر1
23
E1602نيروي بالا بردن شيشه بالابر پرايدنقشه SK15558560شيشه بالابر1
24
E1603عملكرد PTC شيشه بالابر پرايدنقشه SK15558560شيشه بالابر1
25
E1604عملكرد شيشه بالابر پرايد در گرمانقشه SK15558560شيشه بالابر1
26
E1605عملكرد شيشه بالابر پرايد در سرمانقشه SK15558560شيشه بالابر1
27
E1701نورسنجي لامپ هاIEC 60809لامپ1
28
E1707نشتي جريانعموميبرقي1
29
E1801ولتاژ قطع و جذب رله هاعموميرله1
30
E1802جريان تحريك رله هاعموميرله1
1 - 30بعدی