نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

null سید ارسام سنجری

سید ارسام سنجری

سید ارسام سنجری

معاون تامین

تاریخ تولد :1350

سطح تحصیلات :فوق لیسانس مهندسی صنایع MBA

تاریخ پیوستن به سازه گستر :1376

تاریخ انتصاب :

سوابق :