نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

null مهرداد معلمان

مهرداد معلمان

مهرداد معلمان

مديرعامل و عضو موظف هیئت مديره

تاریخ تولد :1354

سطح تحصیلات :فوق ليسانس

تاریخ پیوستن به سازه گستر :

تاریخ انتصاب :

سوابق :

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب