Web Zip

PDF

امكانات دانلود:

آموزش نرم افزار آماري Minitab   نمودارهاي كنترل

فهرست دروس

كار با Minitab                                       
محاسبات در Minitab
انجام كار هاي آماري در Minitab
نمودارهاي كنترل
قابليت فرآيند
آناليز واريانس
طراحي آزمايشات
رگرسيون
قابليت اطمينان
كار با نمودارها

طريقه رسم نمودار كنترل X

نمودارهاي كنترل
نمودارهاي كنترلي وصفي

 

طريقه رسم نمودار كنترل X

براي يادگيري نحوه رسم نمودارهاي كنترل X ‌مثال زير را انجام مي دهيم .ابتدا فايل

Cranksh .Mtw  را باز نموده وبصورت زير عمل نمائيد :

Stat-----> ControlCharts----------> Xbar                                              

سپس در قسمت Single Column (شكل 4-1) ستوني را كه مي خواهيد نمودار كنترل شما بر اساس آن رسم شود را وارد نموده ، سپس در قسمت Sub Group Size ‌حجم نمونه هاي خود را وارد كنيد ، دراين مثال حجم نمونه ها 5 در نظر گرفته شده است ، بنابراين عدد 5 را وارد نمائيد .

 

شكل 4-1 شكل مربوط به رسم نمودار كنترل X

 

 سپس برروي دكمه Ok ‌كليك نمائيد ، نتيجه بصورت شكل 4-2 خواهدبود .

 

شكل 4-2

خروجي نمودار كنترل X

 

براي اينكه Minitab خود تستهاي نمودار هاي كنترل را انجام دهد برروي دكمه Test كليك نموده (شكل 4-3) وتستهائي را كه مي خواهيد انجام شوند را مشخص نمائيد ،پس از اين كار برروي دكمه Ok  كليك كنيد.

 

شكل 4-3

شكل مربوط به تستهاي نمودار كنترل

 

 

 

درصورتي كه مايل باشيد تا وضعيت نمودار كنترل خودرا با انحراف معيارهاي مختلف نيز ببينيد مي توانيد برروي دكمه Slimits   كليك نموده ( شكل 4-4 ) ودر قسمت Sigma Limit Positions  سيگماهاي مورد نظر خود را وارد نمائيد . دراينجا ما براي 5 سيگما نمودار خودرا رسم مي نمائيم . بنابراين اعداد 1،2،3،4،5 رادراين قسمت تايپ نموده سپس برروي دكمه Ok  كليك نمائيد . خروجي نرم افزار با در نظر گرفتن سيگماهاي مختلف بصورت شكل 5-4 خواهد بود .

 

شكل 4-4 شكل مربوط به Slimits

 

شكل 4-5 خروجي نمودار X با حدود Slimits

 

 

تذكر: گزينه هاي Historical Mean ‌و Historical Sigma به ترتيب براي زماني است كه ميانگين وانحراف معيارداده ها موجود باشد . در صورتي كه در اين گزينه ها چيزي نوشته نشود Minitab‌خود ميانگين وانحراف معيارداده هاي موجود را تخمين مي زند.

 

 

تستهاي نمودار X

اين تستها به ترتيب عبارتند از :

-        يك نقطه بالاتر از حدود سه سيگماي نمودا ر كنترل افتاده باشد.

-        نه نقطه متوالي در يك  طرف حد كنترل قرار گرفته باشد .

-        شش نقطه دريك طرف حد كنترل همگي در حال افزايش يا كاهش باشند .

-        چهار ده نقطه يكي در ميان بالا وپايين قرار گرفته باشند.

-        دوتااز سه نقطه بالاي حد دوسيگما قرار گرفته باشند .

-        چهارتا از پنج نقطه بالاتر از حد كنترل افتاده باشند.

-        پانزده نقطه در داخل حد يك سيگما باشند.

-        هشت نقطه يا بيشتر دربالاي حد يك سيگما قرار گرفته باشند.

 

 

نحوه قراردادن بر چسب برروي نمودار كنترل

درصورتي كه بخواهيد در پايين نمودار روزها وماهها نمايش داده شود ( يا برچسب خاص ) برروي دكمه stamp    (شكل 4-6 ) كليك نموده وسپس در قسمت Axis Label‌ نامي كه مي خواهيد براساس آن داده ها نمايش داده شوند را بنويسيد. در قسمت Tick Label  نيزستون مورد نظر خودرا انتخاب نمائيد . ( منظور متغير مورد نظر است ) براي تغيير شكل فونت داده ها مي توانيد از قسمت Text Font استفاده نمائيد . براي رنگ واندازه فونت خود نيز به ترتيب از Text Color‌و Text Size ‌استفاده كنيد سپس برروي دكمه Ok ‌كليك نمائيد . حال مي توانيد نمودار خود را رسم نمائيد . همانطور كه در شكل نيز مشخص شده در قسمت پايين نمودار روزها وماههاي نمودار نوشته شده است . در اينجا يا دآور مي شويم كه داده ها به صورت 25 تا 25 نشان داده شده اند به همين علت ماه 9 در شكل ديده نمي شود. ( تعداد روزهاي ثبت شده در اين ماه كمتر از 25 داده مي باشد.)

 

شل 4-6 شكل مربوط به گزينه Stamp

 

خروجي با stamp ‌بصورت شكل 4-7 مي باشد.

 

شكل 4-7

خروجي نمودار كنترل X  داراي بر چسب ماهيانه وروزانه

 

 

 

 

 

 

ابتداي صفحه


 

نمودار كنترل R

 اين قسمت را نيز مانند قسمت قبل با مثالي مورد بررسي قرار مي دهيم اگر فايل

CRANKSH.mtw راهمچنان درصفحه داريد ، مي توانيد اين مثال را ادامه دهيد ، درغير اين صورت اين فايل را باز كرده وسپس براي رسم نمودار كنترل R  بصورت زير عمل نمائيد :

Stat----------> Control Charts------------>R                                             

پس از انتخاب اين گزينه در قسمت Single Solumn (شكل 4-8 ) ستون مورد نظر را وارد كنيد ، دراينجا اين ستون AtoBDist  است . پس از اين كار درقسمت Subgroup size‌مقدار حجم نمونه ها را وارد نمائيد . (شكل ورودي Rbar) ، درصورتي كه مقدار انحراف معياررا از قبل ميدانيد ، درقسمت Historical Sigma‌بنويسيد. بديهي است كه در صورت نوشته نشدن انحراف معيار Minitab  ‌خود مقدار انحراف معيار را بر آورد مي نمايد .

در صورتي كه بخواهيد تستهاي نمودار R ر ا انجام دهيد برروي تست Tests (شكل 4-9) كليك نموده وتستهاي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد اين تستها به ترتيب عبارتند از :

-        يك نقطه بالاتر از حدود سه سيگما قرار گرفته باشد ،اين تست بطورپيش فرض انتخاب شده است .

-        نه نقطه در يك رديف در بالا وپايين خط مركز قرار گرفته باشند.

-        شش نقطه در يك رديف در حال افزايش يا كاهش باشند.

-        چهارده نقطه به صورت متناوب در بالا وپايين قرار گرفته باشند.

 

شكل 4-8 شكل مربوط به رسم

نمودار كنترلي R

 

‌شكل 4-9 مربوط به تستهاي نمودار

كنترل R

 

 

 

 

در قسمت Slimits   نيز مي توانيد حدود موردنظر را كه مي خواهيد رسم شود را مشخص نمائيد ، نحوه انتخاب اين قسمت نيز مانند نمودار X  مي باشد سپس برروي دكمه Ok ‌كليك نموده ، خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-10   مي باشد.

 

 

شكل 4-10 خروجي نمودار كنترل R

 

 

 

 

نمودار كنترل S

 

براي استفاده از نمودار كنترلي سيگما (انحراف معيار ) كار را با مثالي شروع مي كنيم . ابتدا فايل Exh-Qc.mtw   را باز نموده وسپس بصورت زير عمل نمائيد :

 

Stat----------> Control Charts ----------> S                                    

 صفحه اي بصورت شكل 4-11 ظاهر مي شود . براي رسم نمودار در قسمت Single Column‌ستون مورد نظر را كه مي خواهيد داده ها بر اساس آن رسم شوند را انتخاب نمائيد . در اينجا ستون Faults  ر ا انتخاب كنيد . در قسمت Sub Group Size ‌نيز حجم نمونه ها را وارد نمائيد . دراينجا چون حجم نمونه ها در شيفتهاي مختلف باهم برابر نيست . بنابر اين ستون Shift ‌را وارد نمائيد. دراين ستون نام شيفت مورد نظر آورده شده است وMinitab خود اقدام به شمردن تعداد نمونه ها در هر شيفت خواهد كرد . حال در صورتي كه مقدار انحراف معيار را از قبل ميدانيد در قسمت Historical Sigma وارد نمائيد. بديهي است در صورتي كه عددي را به عنوان انحراف معيار در نظر نگيريد . Minitab خود اقدام به تخمين آن مي نمايد.

 

شكل 4-11

شكل مربوط به نمودار كنترل S

 

 

 

سپس برروي دكمه Ok ‌كليك نمائيد نمودار حاصل بصورت شكل 4-12 خواهد بود.

 

شكل 4-12

خروجي نمودار كنترل S

 

 

 

 

 درصورتي كه بخواهيد تستهاي خاصي نيز برروي نمودار انجام شود برروي دكمه Tests  كليك نمائيد .(شكل 4-13) دراينجا چهار تست را مي توانيد انتخاب كنيد كه به ترتيب عبارتند از :

-نه نقطه در يك رديف بالا وپائين خط مركزي افتاده باشند.

- شش نقطه در يك رديف همگي در حال افزايش يا كاهش باشند.

- چهارده نقطه بصورت متناوب بالا وپايين قرار گرفته باشند.

بقيه قسمتهاي اين نمودار نيز تقريبا مانند دونمودار قبلي مي باشد.

 

شكل 4-13 تستهاي مربوط به نمودار كنترل S

 

 

 

نمودار كنترلي Indevedual

 

اين نمودار نيز يكي ديگر از نمودارهاي كنترل مي باشد كه معمولا به كار گرفته مي شود . براي رسم اين نمودا ر ابتدا فايل Exh-QC.Mtw را باز نموده وسپس بصورت زير عمل نمائيد:

 

Stat---------->Control Charts----------->Individual                                  

درقسمت Variable (شكل 4-14 ) ستون Weight ‌راوارد نمائيد . درصورتي كه مقدار ميانگين وانحراف معيار را از قبل مي دانيد به ترتيب مقادير آن را در قسمتهاي Historical Mean  و  Historical Sigma ‌وارد كنيد بديهي است در صورتي كه اين مقدارها را وارد نكنيد ،Minitab‌خود اقدام به بر آورد اين مقادير خواهد كرد.

 

شكل 4-14

شكل مربوط به نمودار كنترلي Individual Chart

 

 

سپس برروي دكمه Ok ‌كليك نموده تا نمودار حاصل را ببينيد (شكل 4-15 ) همانطور كه از شكل مشخص است قسمتهائي كه برروي نمودار عدد 1 نوشته شده است از لحاظ تست يك ، داراي نقطه خارج از حد سه سيگما بوده ورد تلقي مي شود.

درصورتي كه مايل به انجام تستهاي اين نمودار باشيد ، مي توانيد با فشار دادن دكمه Tests تستهاي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد . نوع اين تستها مانند تستهاي نمودار R  مي باشد.

 

شكل 4-15

خروجي نمودار كنترلي Individual

 

 

رسم نمودار كنترلي برد متحرك Moving Range

نمودار كنترلي برد متحرك نيز يكي از نمودار هاي كنترل مي باشد براي رسم اين نمودار فايل Exh-Qc.Mtw را باز نموده وبصورت زير عمل نمائيد :

 

Stat--------->Control Charts--------->Moving Range                

درقسمت Variable (شكل 4-16 ) ستون  Weight ‌را وارد نمائيد .درصورتي كه مقدار انحراف معيار جامعه را ميدانيد مقدار آن را در قسمت Historical Sigma‌وارد كنيد . بر روي دكمه Ok كليك نمائيد. خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-17 خواهد بود.

 

شكل 4-16 شكل مربوط به نمودار دامنه متحرك

 

شكل 4-17 خروجي نمودار كنترلي دامنه متحرك

 

درصورتي كه مايل هستيد تا تستهاي اين نمودار انجام شود ، در قسمت Tests ‌تستهاي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد . تستهاي اين قسمت نيز مانند نمودار كنترل S مي باشد.

 

 

نمودار كنترلي ميانگين متحرك Moving Average

 براي درك بهتر اين نمودار مثال زير را انجام دهيد . ابتدا فايل Exh-Qc.Mtw  را باز نموده و سپس بصورت زير عمل نمائيد:

 

Stat---------->Control Charts-------------->Moving  Average                         

حال در قسمت Single Column (شكل 4-18 ) ستوني را كه مي خواهيد ، نمودا ر براي آن رسم شود را انتخاب نمائيد . ستون Weight ‌را انتخاب كنيد ، در قسمت Subgroup Size‌درقسمت Length MA‌طول دوره متحرك بايد نوشته شود. دراينجا خود Minitab ‌اين مقدار رابصورت پيش فرض عدد3 در نظر گرفته است . در قسمت Historical Mean     و

Historical Sigma نيز در صورت داشتن اطلاعات قبلي ، ميانگين وانحراف معيار را وارد كنيد بقيه قسمتهاي اين نمودار نيز مانند نمودارهاي قبلي مي باشد . سپس بر روي دكمه  Ok كليك نمائيد، خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-19 خواهد بود .

 

شكل 4-18

شكل مربوط به نمودار كنترلي ميانگين متحرك

 

شكل 4-19

نمودار كنترلي ميانگين متحرك

 

 

 

نمودار كنترلي ميانگين متحرك وزني EWMA(Exponentially Weighed Moving Average)

اين نمودار را نيز با مثالي مورد بررسي قرار مي دهيم ، ابتدا فايل Wxh-QC.Mtw را باز نموده وسپس بصورت زير عمل نمائيد:

 

Stat----------> Control Charts-----------> WEMA                                              

پس از انتخاب اين گزينه (شكل 4-20 ) درقسمت Single Column   ستون Weight ‌را وارد نمائيد . سپس در قسمت Sub Group Size ‌تعداد نمونه ها را بنويسيد ، دراينجا عدد 5 را وارد نمائيد . سپس در قسمت Weight For EWMA  وزن مورد نظر را وارد نمائيد . Minitab ‌خود عدد2/0 را به عنوان وزن پيش فرض در نظر مي گيرد. در قسمت Historical Mean  نيز ميانگين داده هاي قبلي را در صورت وجود بنويسيد ، در قسمت  Historical Sigma ‌نيز انحراف معيار داده هاي قبلي را در صورت وجود تايپ نمائيد سپس برروي دكمه  Ok ‌كليك نمائيد. خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-21 خواهد بود .

 

شكل 4-20

شكل مربوط به نمودار كنترلي EWMA

 

شكل 4-21

خروجي نرم افزار براي رسم نمودار كنترل EWMA

 

 

 

 نمودار كنترلي cusum ( Cumulative Sum )

 

براي رسم اين نمودار مثال زير را انجام مي دهيم ، ابتدا فايل CRANKSH.MTW را باز نموده وسپس بصورت زير عمل نمائيد :

 

Stat ---------------> Control Charts----------> Cusum                                

 پس از انتخاب Cusum  ( شكل 4-22 ) درقسمت  Single Column   نام ستون مورد نظر را وارد نمائيد . دراينجا ستون AtoBDist را وارد نمائيد .درقسمت Subgroup Size ‌هم حجم نمونه ها را وارد كنيد . دراينجا نمونه ها پنج تائي مي باشند ، بنابراين عدد 5 را تايپ نمائيد .درقسمت  Target ‌عددي كه مي خواهيد به آن برسيد را وارد نمائيد . در صورت داشتن اطلاعات قبلي مقدار انحراف معيار را نيز در قسمت Historical Sigma‌وارد نمائيد . برروي دكمه  Ok را كليك نمائيد . خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-23 خواهد بود .

 

شكل 4-22

شكل مربوط به نمودار كنترلي CUSUM

 

شكل 4-23

خروجي نرم افزار براي رسم نمودار كنترلي  CUSUM

 

 

 

 

 

 

ابتداي صفحه


نمودار كنترلي وصفي

اين نوع نمودار هاي كنترل براي مشخصات كيفي كه بصورت رد يا قبول هستند ويا به صورت تعداد مورد بررسي قرار مي گيرند مورد استفاده قرار مي گيرند .درزير نحوه رسم اين نوع از نمودارهارا در Minitab‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌مورد بررسي قرار مي دهيم .

نمودار كنترل P

 براي بررسي اين نوع نمودار كنترل مانند نمودارهاي قبلي عمل مي نمائيم . به اين صورت كه با مثالي آن را مورد بررسي قرار مي دهيم .ابتدا فايل EXH-QC.MTW ‌  را باز نموده وسپس به صورت زير اقدام نمائيد :

 

Start --------> Control Charts----------->P                              

بعدا ز  اجراي بخش مربوط ، در قسمت  Variable ‌(شكل 4-24) متغيري راكه مي خواهيد براي آن نمودار كنترل رارسم نمائيد ، وارد كنيد . دراين مثال ستون Rejects  ‌ را وارد كنيد بعد از اين كار در قسمت  Subgroup in ‌ستوني كه شماره نمونه ها در آن قرار دارد را وارد نمائيد . دراينجا ستون  Sampled را وارد كنيد . بديهي است كه درصورت برابري تعداد نمونه ها بعد از انتخاب Subgroup size ‌تعداد حجم نمونه ها را تايپ كنيد . در صورتي كه بر آورد از مقدار P ( درصد خرابي (   داشته باشيم مقدار آن را نيز در بخش Historical P   بنويسيد .سپس بر روي دكمه  Ok ‌كليك نمائيد . خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-25 خواهد بود .

 

شكل 4-24

شكل مربوط به رسم نمودار كنترل P

 

 

 

شكل 4-25

خروجي مربوط به نمودار كنترل P

 

 

 

 

Minitab ‌بر روي اين نوع نمودار كنترل توان انجام چندين نوع تست را دارد كه در قسمت  Tests‌مي توانيد آنها را انتخاب نمائيد . نوع تستهاي آماري كه در اين قسمت انجام مي شود بصورت زير مي باشد.

-يك نقطه خارج از حدود كنترل سه سيگما

-نه نقطه در يك طرف نمودار كنترل به طور متوالي

- شش نقطه در يك طرف كنترل در حال افزايش يا كاهش

- چهارده نقطه در يك رديف متناوبا در حال افزايش وكاهش

ساير قسمتهاي اين نوع نمودار كنترل مانند نمودارهائي كه قبلا مورد بررسي قرار گرفته اند ، مي باشد.

 

نمودار كنترل NP

 

اين نوع نمودار كنترل براي رسم در صد اقلام معيوب مورد استفاده قرار مي گيرد، نحوه رسم اين نمودار مانند نمودار كنترل ‌  مي باشد.

 

نمودار كنترل C

 اين نوع نمودار كنترل تعداد نقصها را در يك واحد مورد بررسي قرار مي دهد . بطور مثال براي بررسي يك فر آيند نساجي ممكن است تعداد  زدگي هاي موجود در يك متر مربع پارچه را مورد بررسي قرار دهيم ، براي كارهائي از اين قبيل معمولا از اين نوع نمودار كنترل استفاده مي شود. لازم به ذكر است كه در مثال بالا يك متر مربع پارچه درواقع بصورت يك واحد محصول در نظر گرفته شده است . براي ياد گيري بهتر رسم اين نوع نمودار فايل EXH-QC.MTW را باز نموده وسپس بصورت زير عمل نمائيد :

 

Stat -----------> Control Charts----------> C                          

سپس در قسمت  Variable ( شكل 4-26 ) ستون مورد نظر را قرار دهيد ، دراينجا ستون  

Blemish  را وارد نمائيد . درصورتي كه تعداد نقصها را از قبل مي دانيد . مقدار آن را در قسمت Historical  MU ‌ وارد نمائيد . برروي دكمه ok كليك نمائيد. خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-27 خواهد بود.

 

شكل 4-26

شكل مربوط به نمودار كنترل C

 

 شكل 4-27

خروجي نرم افزار را براي نمودار كنترل C ‌نشان  مي دهد .

 

 

 

ساير قسمتهاي اين نمودار مانند نمودارهاي قبلي مي باشد و قسمت  Tests آن نيز مانند نمودار P ‌ مي باشد .

 

 

نمودار كنترل U

 

اين نوع نمودار كنترل تقريبا مانند نمودار كنترل C ‌مي باشد ، با اين تفاوت كه بصورت ميانگين انجام مي شود. نحوه رسم اين نمودار نيز ، درزير موردبررسي قرار گرفته است . ابتدا فايل EXH-QC.MTW را باز نموده وبصورت زير عمل نمائيد :

 

Stat---------> Control Charts ------------> U                                                 

 درقسمت  Variable  (شكل 4-28 )‌ستون مورد نظر خود را وارد كنيد . در اينجا ستون

Blemish ‌ را وارد كنيد. سپس در قسمت  Sub group size ‌حجم نمونه ها را وارد كنيد . در اينجا حجم نمونه ها را 5/2 تايپ نمائيد . سپس در صورتي كه مقدار خرابي را از قبل مي دانيددر قسمت Historical MU  وارد كنيد. برروي دكمه Ok  كليك نمائيد . خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-29 خواهد بود .

 

شكل 4-28

شكل مربوط به نمودار كنترلي U

 

شكل 4-29

خرجي نرم افزار براي رسم نمودار كنترلي U

 

 

 

 

لازم به ذكر است كه ما در اينجا مقدار واحد خود را 5/2 فرض كرده ايم ، بنابراين اگر در مثال قبل خود مقدار Blemish ‌را تعداد زدگيهاي پارچه فرض كنيم ، درواقع هر 5/2 متر مربع بصورت يك واحد محصول در نظر گرفته مي شود. ساير قسمتهاي اين نوع نمودار كنترل مانند نمودارهاي قبلي مي باشد . قسمت Tests ‌اين نمودار مانند نمودار كنترل P   مي باشد.

 

 

 

نمودار كنترل X-R

 

 اين نمودار كنترل تواما دونمودار كنترل X  و R  را رسم مي نمايد . براي رسم اين نمودار دراينجا مثالي را ارائه مي نمائيم . فايل Camshaft . MTW ‌ را باز نموده وسپس بصورت زير عمل نمائيد :

 Stat ---------> Control Charts ----------> Xbar- R                         

 پس از انتخاب اين گزينه صفحه اي بصورت شكل 4-30 ظاهر مي شود. حال در قسمت Single Column ‌ستون Supp2  را وارد نمائيد. عدد5 را به عنوان تعداد نمونه ها در هر بار نمونه گيري در قسمت Subgroup size  ‌وارد نمائيد . درصورتي كه از قبل ميانگين وانحراف معيار را ميدانيد ، در قسمتهاي  Historical Mean ‌و Historical Sigma ‌مقادير آنها را وارد نمائيد . درقسمت  Tests‌مي توانيد تستهائي كه مي خواهيد برروي نمودار كنترل شما انجام  شود را انتخاب كنيد ، شرح اين قسمت در نمودارهاي قبلي آورده شده است ، تستهاي اين قسمت مانند تستهاي نمودار X مي باشد .

 

شكل 4-30

شكل مربوط به نمودار كنترلي X/R

 

 

 

 

 

حال براي ديدن خروجي نرم افزار برروي دكمه Ok كليك نمائيد . خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-31 خواهد بود .

 

شكل 4-31

خروجي نرم افزار را براي نمودارهاي X R ‌نشان مي دهد.

لازم به ذكر است در قسمت Estimate ‌درصورتي كه بخواهيد از بعضي از داده ها در تخمين پارامترهاي نمودار (‌R ‌ ؤ  X ‌)‌ استفاده شود ، شماره اين نمونه ها را در قسمت Omit The Following Samples when estimating parameters  وارد نمائيد .درصورتي كه بخواهيد بر چسب خاصي را براي داده هايتان در نظر بگيريد. مي توانيد از قسمت Stamp استفاده نمائيد ، درقسمت Option هم مي توانيد يك تيتر براي نمودار كنترل خود تايپ نمائيد.

 

نمودار كنترلي X-S

 

دراين قسمت مي توانيد نمودار كنترلي X   و S   را تواما براي متغير مورد نظر خود رسم نمائيد . براي درك بهتر اين قسمت يك نمودار كنترلي را رسم مي نمائيم . فايل  Camshaft. MTW  را باز نموده وبصورت زير عمل نمائيد :

 

Stat---->Control Charts --------> Xbar-S                                

درقسمت Single Column  ( شكل 4-32 ) متغير Supp2 ‌را وارد نمائيد وحجم نمونه ها را در قسمت Subgroup size   تايپ كنيد . در اين مثال حجم نمونه ها 5 مي باشد ، بنابراين 5 را به عنوان حجم نمونه ها تايپ نمائيد . سپس برروي دكمه Ok   كليك نمائيد . لازم به ذكر است كه ساير قسمتهاي اين نمودار دقيقا مانند نمودار Xbar-R  مي باشد كه در قسمت قبل توضيح داده شد ، خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-33 خواهد بود.

 

شكل 4-32

شكل مربوط به رسم نمودار كنترلي X/S

 

شكل 4-33

خروجي نرم افزار رابراي نمودار هاي كنترلي توام X-S نشان

 

 

 

نمودار كنترلي I-MR

 

اين قسمت از نمودار هاي كنترل ، نمودار كنترلي Individual ‌( درقسمت بالا ) ونمودار برد متحرك ( درقسمت پائين ) را رسم مي كند . براي درك بهتر اين نوع نمودار ابتدا فايل Camshaft. MTW ‌را باز نموده وسپس بصورت زير عمل نمائيد :

 

Stat---------> Control Charts --------> I/MR                             

سپس در قسمت Variable  ( شكل 4-34 ) متغير Length  را وارد نمائيد . لازم به ذكر است كه ساير قسمتهاي اين نمودار مانند بخشهاي قبلي مي باشد . سپس برروي دكمه Ok  كليك نمائيد ، خروجي نرم افزار بصورت شكل 4-35 خواهد بود.

 

شكل 4-34

شكل مربوط به رسم نمودار كنترلي I/MR

 

شكل 4-35

خروجي نمودارهاي كنترلي توام I/MR

 

 

 

نمودار كنترل Z/MR

 

اين نوع نمودار كنترل همان نمودار كنترلي Individual  و برد متحرك مي باشد ، كه مشاهدات فردي آن Individual  بصورت استاندارد در آمده است . براي رسم اين نمودار مثالي را بصورت زير انجام مي دهيم .

فايل EXH-QC-MTW   را باز نموده وسپس بصورت زير اقدام نمائيد :

 

Stat ------------> Control Charts-------------> Z/MR                            

 با انتخاب اين گزينه در قسمت Variable  ( شكل 4-36) متغير Thicknes  را وارد نمائيد .درقسمت Part  متغير Grade  را وارد نمائيد . لازم به ذكر است كه در قسمت Part ‌ مي توانيد نوع مواد ، درجه بندي آنها ....را بنويسيد. سپس برروي دكمه Ok ‌ كليك نموده تا خروجي نرم افزار را كه بصورت شكل 4-37 است ، را مشاهده نمائيد .

 

شكل 4-36

شكل مربوط به رسم نمودارهاي كنترلي Z/MR

ابتداي صفحه


انجام كار هاي آماري در Minitab <=======>   قابليت فرآيند