آزمايشگاه كاليبراسيون

آزمايشگاه كاليبراسيون

توانمندی ها

  • انواع كوليس
  • ميكرومتر داخل سنج و خارج سنج
  • ساعت اندازه گيری
  • زاويه سنج
  • گونيا
  • فيلر
  • بلوك سنجه(گريد 0و1و2)
  • فشار سنج (روغنی و بادی)
  • هند پمپ فشاربا DWT
  •