مدیران عامل تاکنون

مدیران عامل تاکنون

 • علی اصغر حسن‌زاده

  علی اصغر حسن‌زاده

  از سال 1399

 • علیرضا وظیفه

  علیرضا وظیفه

  1398-1399

 • معصوم نجفیان

  معصوم نجفیان

  1394-1398

 • عباس شهریاری افشار

  عباس شهریاری افشار

  1391-1394

 • احمد رجبی

  احمد رجبی

  1390-1391

 • بهروز غفاری

  بهروز غفاری

  1389-1390

 • فریبرز فیروزبخت

  فریبرز فیروزبخت

  1388-1389

 • سعید مدنی

  سعید مدنی

  1385-1388

 • عباسعلی آریافر

  عباسعلی آریافر

  1382-1385

 • محمد سعید فلاحی

  محمد سعید فلاحی

  1382-1382

 • جعفر صفری

  جعفر صفری

  1377-1381

 • محفوظ سراج

  محفوظ سراج

  1375-1377

 • احمد رفعت

  احمد رفعت

  1368-1375