آزمايشگاه شيمي

آزمايشگاه شيمی

توانمندی ها

 • شعله وری
 • تعيين ضخامت پوشش به روش اولتراسونيك
 • مقاومت به( آب –ترك در اثر تنش – لكه گذاري – مالش )
 • چسبندگی رنگ
 • براقيت سنجی
 • سختی سنجی مدادی
 • مقاومت در برابر خمش پوششها
 • پير سازی شيميايی
 • مقاومت پوشش در برابر(عرق مصنوعی- اسيد-مواد قليايي - الكل - سوخت – محلول خاص- محلول سيپون – بنزين-گريس – مايع شيشه شور- غوطه وری در روغن)
 • مقاومت حرارتی
 • تعيين دانسيته(مايعات و جامدات )
 • توزين
 • اندازه گيری PHو هدايت الكتريكی محلولها
 • اناليز پايه پليمری پلاستيك به روش DTG و DSC
 • آناليز پايه پليمری لاستيك
 • تعيين درصد مواد غير آلی موجود در پليمر
 • جرم واحد سطح
 • مقايسه بصری رنگ در كابين نور
 • طيف سنجی حرارتی
 • تيتراسيون
 • درصد جذب آب(با نرخ حرارت دهی)
 • مقاومت در برابر چاپ