آزمايشگاه مترولوژی

آزمايشگاه مترولوژی


 

توانمندی ها

  • كنترل ابعادی سه بعدی با دستگاه CMMثابت
  • كنترل ابعادی سه بعدی با دستگاه CMMپورتابل
  • اسكن اپتيكال سه بعدی با دستگاه OMM
  • زبري سنجی
  • كانتور گرافی