ارزشهاي سازماني

ارزشهاي سازمانی

 

  • اعتلاي كرامت انساني
  • پايبندی به اخلاق كسب وكار
  • انديشيدن،يادگرفتن و رشد كردن
  • اشتياق برای موفقيت به عنوان يك تيم