هدف اصلی (BHAG)

هدف اصلی (BHAG)

سازمانی سرآمد در مدیریت زنجیره تأمین صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران با:

 

  • توانایی تأمین قطعات در دستور کار برای تولید روزانه 3000 دستگاه خودرو
  • دستیابی به عمق ساخت داخل بیش از 90 درصد در سبد محصولات